Algemene voorwaarden Prinsen Psychologie

Prinsen Psychologie, gevestigd te Breda, Liesbospark 19, 4813 HV


1. ALGEMENE BEPALINGEN
1. terminologie:
opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft; verder te noemen de client

opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanneemt, in het algemeen Prinsen Psychologie

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten tot het verrichten van diensten van Prinsen Psychologie

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend als schriftelijk door Prinsen Psychologie aanvaard. De algemene voorwaarden zijn leidend als basis voor de gemaakte afspraken tussen client en Prinsen Psychologie. Eventuele afwijkingen worden schriftelijk vastgelegd met accoord van client en Prinsen Psychologie. Wanneer er onduidelijkheden bestaan in deze afspraken, gelden de algemene voorwaarden zoals hier beschreven.

2. AFSPRAKEN, OFFERTES, OVEREENKOMSTEN
1. Een offerte of prijsopgaaf van Prinsen Psychologie is altijd vrijblijvend. Wordt een offerte of een prijsopgaaf een daadwerkelijk opdracht, dan is deze door zowel client als opdrachtnemer schriftelijk ondertekend. Beide partijen ontvangen een schriftelijk ondertekend exemplaar van de overeenkomst.


2. Elke offerte is gebaseerd op de informatie die de client aan Prinsen Psychologie heeft verstrekt.
Een door Prinsen Psychologie uitgebrachte offerte is geldig gedurende zes weken vanaf de datum waarop de offerte is opgesteld.

 

3. Het aangaan van een behandelovereenkomst wordt vastgelegd in het behandelplan. De client (client in de praktijk) is op de hoogte van de algemene bepalingen. een mondeling akkoord is voldoende om afspraken tussen client en opdrachtnemer als bindend te zien.

3. DE OPDRACHT: START, UITVOERING EN AFRONDING
1. De inhoud van de opdracht wordt gevormd door de werkzaamheden zoals ze in de opdrachtbevestiging zijn vastgelegd. en aldus overeengekomen met Prinsen Psychologie. Afwijkingen of bijstellingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd en dienen door client en Prinsen Psychologie te zijn ondertekend. Deze kunnen als een addendum aan de feitelijke overeenkomst worden toegevoegd.

2. Met het aanvaarden van de opdracht verplicht Prinsen Psychologie zich tot inspanning naar beste kunnen en inzicht. Prinsen Psychologie is lid van het LVVP en werkt conform de richtlijnen/beroepscode die zijn opgesteld.

3. Met het tekenen van de opdracht door de client en Prinsen Psychologie starten de werkzaamheden op het afgesproken tijdstip of zo dicht mogelijk bij dit moment als mogelijk is. Hierover wordt altijd gecommuniceerd.


4. Prinsen Psychologie doet een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de duur van de opdracht, op basis van de door de client verstrekte gegevens. Deze geschatte duur wordt vastgelegd in de overeenkomst. Wanneer er overschrijding van deze duur dreigt plaats te vinden of plaatsvindt in de uitvoering van de opdracht, dan zal Prinsen Psychologie de client verwittigen. Verlenging van deze duur, ontstaan door factoren welke niet door Prinsen Psychologie konden worden ingeschat of welke niet door Prinsen Psychologie zijn veroorzaakt,  vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Prinsen Psychologie. Eventuele extra kosten voortkomend uit deze verlenging of te maken in uitvoering van de opdracht  (niet ontstaan door toedoen van Prinsen Psychologie zoals zojuist genoemd) worden doorberekend aan de client. Verlenging van de geschatte duur van de opdracht of extra te maken kosten welke gemaakt dienen te worden zonder toedoen van Prinsen Psychologie, geeft de client nimmer recht op enigerlei schadevergoeding of op enige andere actie tegen Prinsen Psychologie.

5. Prinsen Psychologie wordt door de client volledig en waar nodig geinformeerd over alle aspecten (informatie en gegevens) die noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht. De client is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan te leveren informatie aan Prinsen Psychologie.

6. Het betrekken van andere partijen bij de uitvoering van de opdracht vindt nooit plaats zonder dit eerst met Prinsen Psychologie te overleggen.

7. De opdracht wordt als beeindigd  gezien vanaf het moment dat Prinsen Psychologie verslag/rapportage uitbrengt  aan de client, welke tot tevredenheid van beide partijen is opgesteld. Eventuele toelichting in gesprek wordt door Prinsen Psychologie bij de prijs in berekend

 


4. EXCLUSIVITEIT; INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN; WEDERZIJDSE GEHEIMHOUDING
1. Prinsen Psychologie heeft het recht aan iedere door Prinsen Psychologie geaccepteerde client  haar diensten zonder verplichting naar een andere client aan te bieden. De werkzaamheden die bij de uit te voeren opdracht horen worden zonder enige restrictie door Prinsen Psychologie uitgevoerd, mits met een andere client duidelijke afspraken zijn gemaakt die door het uitoefenen van de werkzaamheden geschonden zouden worden .Deze unieke afspraken tussen een client en Prinsen Psychologie moeten zijn vastgelegd in een onderlinge overeenkomst. Zonder deze vastlegging kan geen enkele client zich beroepen op het alleenrecht.

 
2. Prinsen Psychologie behoudt alle rechten van intellectuele eigendommen op alle resultaten van de opdrachten door Prinsen Psychologie uitgevoerd. Deze resultaten kunnen bestaan uit meerdere verschijningsvormen zoals zijn: door de opdracht ontwikkelde kennis, ervaring, modellen, instrumenten, methoden, materialen, apparatuur en andere (hulp)middelen.

3. De client  mag de resultaten gebruiken in kader van bedrijfsvoering of in zake van commerciele activiteiten mits de naam van Prinsen Psychologie wordt genoemd en zonder dat Prinsen Psychologie als verantwoordelijk wordt gehouden voor de in openbaarheid gebrachte resultaten door de client.

4. De door Prinsen Psychologie gemaakte en uitgebrachte offertes, prijsopgaven dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld door beide partijen. De tussen client en Prinsen Psychologie gecommuniceerde inhoudelijke details van beide partijen worden door beiden strikt geheim gehouden, mits deze niet al bekend waren of kunnen worden op andere legale wijze.

 

 

5. TARIEVEN, DECLARATIE EN FACTURERING
1. Prinsen Psychologie geeft openheid aan client over de tarieven die gehanteerd worden voor de verschillende producten. Op maat producten en/of onderling afgesproken opdrachten kennen een unieke prijs, welke in euro's wordt weergegeven. Er wordt door Prinsen Psychologie aangegeven of de genoemde prijs in of exclusief BTW is.

2. Prinsen Psychologie vermeldt in haar opdrachten of overeenkomsten de prijs die de opdracht gaat kosten. Eventuele afwijkingen in prijs worden voorbehouden. Wanneer er een verandering plaatsvindt, dan kan dit alleen door goedkeuring van de client en nadat Prinsen Psychologie verantwoording heeft afgelegd naar de client. Een overschrijding van deze prijs kan alleen in overleg met de client. Als blijkt dat de geaccepteerde opdracht met vastgestelde prijs door omstandigheden welke niet zijn te wijten aan Prinsen Psychologie onuitvoerbaar is gebleken of geworden dan meldt Prinsen Psychologie dit aan de client  en vervult de opdracht voor de geaccepteerde prijs als voor zover mogelijk het vastgestelde bedrag dit toelaat.


3. Prinsen factureert in overleg met de client. Dit kan maandelijks zijn, per opdracht of deel van de opdracht. Voor de GBGGZ declareert Prinsen Psychologie aan de zorgverzekeraar bij clienten van 18 jaar en ouder conform de richtlijnen zoals met de verzekeraar zijn opgesteld. Prinsen Psychologie informeert de client over deze richtlijnen. Wanneer declaratie naar de client zelf plaatsvindt, wordt deze daarvan op de hoogte gesteld. Dit is het geval wanneer de opdrachten niet vallen onder de bepalingen van de zorgverzekeraar.


4. Bij absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur van tevoren wordt het volledige, voor de verrichting afgesproken, uurtarief in rekening gebracht, zijnde € 99,50. Deze facturen kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar en zijn op naam, voor eigen rekening van de client. De client is hier van op de hoogte gesteld middels het lezen van de algemene voorwaarden en in het eerste consult.

6. BETALING, BETALINGSTERMIJN, HERINNERINGEN EN INCASSO
1. Prinsen Psychologie hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. De client dient zich te houden aan deze termijn, mits anders is overeengekomen. De client heeft geen recht op kortingen of opschorting van betalingen, mits anders overeengekomen met Prinsen Psychologie. Betalingen geschieden op het door Prinsen Psychologie aangegeven banknummer.

2. Verzuimt de client binnen de aangegeven betalingstermijn de betaling te voldoen, dan is de client in verzuim.. In dat geval zijn alle vorderingen van Prinsen Psychologie op de client, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.

3. Wanneer de genoemde betalingstermijn is overschreden volgt een betalingsherinnering, waarin aangegeven dat bij een uitblijven van betaling € 25 administratiekosten in rekening gebracht zullen worden.

Blijft betaling na deze eerste herinnering uit, dan volgt een tweede herinnering inclusief te betalen € 25 administratiekosten.

4. Wordt niet voldaan aan de herinneringen, dan zal over worden gegaan tot incasso middels inschakeling van een incassobureau, waarbij de kosten zijn voor de client. De client wordt in gebreke gesteld waarin wordt aangekondigd dat de behandeling uit handen zal worden gegeven.

Prinsen Psychologie behoudt zich het recht verleende diensten te staken, stoppen of onderbreken tot aan de betalingsverplichting is voldaan. De verwijzer zal altijd geinformeerd worden rond dit besluit.

5. Indien een opdracht door meer dan één client tezamen aan Prinsen Psychologie is verstrekt, zijn de clienten hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de door Prinsen Psychologie in rekening gebrachte bedragen, ongeacht de wijze van tenaamstelling van de factuur.

7. OVERMACHT, AANSPRAKELIJKHEID EN VOORTIJDIGE BEEINDIGING
1. Indien één van de partijen door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de ander kan voldoen, worden de verplichtingen voortkomend uit de opdracht opgeschort gedurende de termijn van overmacht.

2.Wanneer de genoemde termijn van overmacht drie maanden aanhoudt of heeft aangehouden, dan heeft Prinsen Psychologie het recht de opdracht in te leveren, zonder verdere  aanspraak door de client. Eventuele verschuldigde bedragen worden alsnog verhaald op de client.

3. Prinsen Psychologie kan mogelijk haar opdracht(en) niet nakomen door overmacht. Dit betekent dat Prinsen Psychologie niet in staat is de afspraken of eventuele betalingen  na te komen aan de client doordat er omstandigheden zijn ontstaan welke niet te overzien zijn bij het aangaan van de overeenkomst en welke niet door toedoen van Prinsen Psychologie zijn ontstaan. De eventuele gevolgen en kosten welke ontstaan door deze overmachtstoestand worden niet op Prinsen Psychologie verhaald.

4. Prinsen Psychologie en de client informeren elkaar zo spoedig mogelijk over het (mogelijk) ontstaan van een overmachtstoestand

7.1 Aansprakelijkheid
1. directe of indirecte schade van de client en derden waaronder mede begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen en (andere) immateriële schade  zijn niet de verantwoordelijkheid van Prinsen Psychologie.  In die situaties waarin door Prinsen Psychologie ingehuurde partijen de opdracht (deels) uitvoeren, wordt Prinsen Psychologie niet aansprakelijk gehouden voor eventuele schade veroorzaakt door deze partij(en). Alleen in die situaties waarin blijkt dat er aan de kant van Prinsen Psychologie met opzet grove fouten zijn gemaakt of opzet in het spel is kan Prinsen Psychologie verantwoordelijk worden gehouden,  behoudens het geval een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van wettelijke bepalingen niet is toegestaan (art. 7:463 BW).

2. De aansprakelijkheid van Prinsen Psychologie is nooit groter dan het bedrag dat in de opdracht werd genoemd, en waarvoor beide partijen accoord hebben gegeven.

3. Prinsen Psychologie vrijwaart derden/ andere partijen die door haar zijn betrokken in de uitvoering van de opdracht, behalve daar waar door deze partijen met opzet grove fouten zijn begaan welke consequenties hebben voor de opdracht in die zin dat er schade in welke manier dan ook ontstaat. Prinsen Psychologie behoudt zich het recht om de uitvoering van de opdracht te staken of te annuleren. en stelt zich niet verantwoordelijk voor de gemaakte schade.

7.2 Voortijdige beeindiging
1. Zowel Prinsen Psychologie als de client hebben het recht een opdracht te beeindigen. Wanneer een opdracht reeds langer dan twee maanden loopt, vanaf de startdatum gerekend, dan geldt een opzegtermijn van drie weken. Opdrachten die minder dan een maand lopen, kunnen binnen twee weken worden opgezegd of eerder wanneer beide partijen dit overeenkomen.

2.Wanneer de opdracht door Prinsen Psychologie of door de client wordt beeindigd, dan is de client gehouden aan het vergoeden van de kosten die de opdracht met zich meebrengt en die tot op dat moment van beeindiging zijn gemaakt. Ook de kosten die Prinsen Psychologie heeft gemaakt door inhuur van derde partijen voor uitvoering van de opdracht worden door de client vergoed.

Prinsen Psychologie zal de client vanaf het moment van beeindiging van de opdracht tot het moment van de feitelijke einddatum kosten in rekening brengen die een reeele afspiegeling zijn van de gemaakte kosten zoals gemaakt tot op het moment van beeindiging. Wanneer de opdracht voortijdig wordt beeindigd door opzettelijk toedoen van Prinsen Psychologie dan kan Prinsen Psychologie de client niet aansprakelijk stellen voor de eventuele kosten of gemiste opbrengsten aan de zijde van Prinsen Psychologie.

3.Prinsen Psychologie heeft het recht om de opdracht te ontbinden of te staken zonder in gebreke te worden gesteld of zonder rechtelijke tussenkomst wanneer de client niet voldoet aan de verplichtingen die hem ten deel vallen vanuit de opdracht. Prinsen Psychologie kan zelfstandig beoordelen of de client zich redelijkerwijs houdt aan de betalingsvoorwaarden of dat de betaling veilig is gesteld. Prinsen behoudt zich het recht om middels schriftelijke kennisgeving aan de client de overeenkomst/opdracht te ontbinden/beeindigen. Prinsen Psychologie is daarbij vrijgesteld van enige verplichting of schadevergoeding aan de client.

 8. NEDERLANDS RECHT
Op deze voorwaarden, alsmede op alle door Prinsen Psychologie gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die tussen Prinsen Psychologie en de client  of derde partij, opdrachtgever mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Breda  tenzij Prinsen Psychologie er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de rechter die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd is daar van kennis te nemen, één en ander met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.

 9. Wetenschappelijk onderzoek, Landelijke Benchmark, LVVP en DIS

Prinsen Psychologie stelt hoge eisen aan vertrouwelijkheid van clientgegevens. De gegevens van de client zijn louter persoonlijk inzichtelijk voor de client of die partij die recht heeft door schriftelijke  toestemming van de client. De gegevens worden bewaard op een daartoe ingerichte af te sluiten plaats. De dossiers worden conform de bepalingen in Nederland bewaard, waarna vernietiging zal plaatsvinden. Wanneer client  wenst dat gegevens eerder dan de wettelijke termijn vernietigd worden, dient daar schriftelijk om te worden verzocht.

Clientgegevens in de Generalistische GGZ worden conform de afspraken met verzekeraars aangeleverd voor een landelijke Benchmark. Deze gegevens zullen volledig geanonimiseerd worden aangeleverd en zijn niet traceerbaar op client of praktijkniveau.

Prinsen Psychologie neemt deel aan een landelijke benchmark ROM (Routine Outcome Monitoring). Clienten wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen bij start behandeling en bij afsluiting behandeling. Deze gegevens worden geanonimiseerd aangeleverd bij de landelijke benchmark zodra deze levering volledig veilig is. Met het geven van de opdracht, middels mondeling akkoord met de behandelafspraken is men op de hoogte van deze bepalingen, welke gepubliceerd staan op de website van Prinsen Psychologie.

Clienten ontvangen geen schriftelijk exemplaar, maar zijn op de hoogte van de bepalingen en akkoord met de genoemde voorwaarden alvorens zij starten met de opdracht/behandeling.

Prinsen Psychologie is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen. Prinsen Psychologie dient zich te houden aan de beroepscode zoals is te vinden op de website van het NIP (www.psynip.nl).

 

 

Openingstijden en beschikbaarheid

De praktijk is alle doordeweekse dagen geopend van 8-18 uur. Een avond per week kunnen er avondafspraken gemaakt worden. We zoeken altijd samen naar mogelijkheden voor het maken van een afspraak. Indien noodzakelijk dan passen we ons aan buiten de genoemde tijden.

Wachttijden per datum: 01-12-2023
Aanmeldingswachttijd:  Op dit moment is de wachttijd 10 weken. Vindt u dit te lang duren? U kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Zij gaan voor u zoeken naar een psycholoog met ruimte voor nieuwe intakegesprekken.

Behandelingswachttijd: Prinsen Psychologie start een behandeltraject met een intakegesprek. Er is geen wachttijd tot vervolggesprek. Dit wordt meteen samen vastgelegd.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de aanmelding is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Openingstijden

maandag 8u-21u

dinsdag 8u-17u

woensdag 8u-18u

donderdag 8u-18u

vrijdag 8u-17u (oneven weken open tot 13u)

Free Joomla templates by Ltheme