Privacy en AVG

Beroepsgeheim

Psychologen hebben beroepsgeheim. Dit betekent dat de psycholoog datgene dat u vertelt aan niemand anders door zal geven. De psycholoog zal u uitleg geven over het beroepsgeheim in het eerste gesprek.

Er zijn een aantal mogelijkheden waarin de psycholoog van mening is dat het beroepsgeheim doorbroken mag worden.

Op het moment dat er sprake is van gevaar voor u zelf of voor anderen, dan kan de psycholoog hier melding van maken bij bijvoorbeeld de crisisdienst van GGzBreburg, indien noodzakelijk (bijvoorbeeld wanneer iemand aangeeft een ander iets aan te gaan doen) bij de politie. Er zal altijd overlegd worden met de huisarts/verwijzer.

Ook wanneer er sprake is van bijzonder omstandigheden of een sterk vermoeden daartoe kan de psycholoog besluiten dat het zijn of haar plicht melding te maken.

In Nederland gelden hiervoor richtlijnen voor de diverse beroepsgroepen. Zo ook voor de psychologen.

 We vinden dat uw veiligheid en van uw naasten zeer belangrijk is. Prinsen psychologie zal het dan ook altijd met u bespreken als we van mening zijn dat uw persoonlijke veiligheid in gevaar is of komt of van een derde.

In een dergelijke situatie zal er melding gemaakt worden conform de richtlijnen. 

Een voorbeeld is de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Privacyverklaring

Als u niet wilt dat de verzekeraar de diagnose die we stellen te weten komt, dan kunt u daar bezwaar tegen indien bij uw behandelaar. Deze laat u dan een verklaring ondertekenen en voegt dit toe in uw dossier. Dit geldt ook voor het aanleveren van gegevens voor landelijk onderzoek (benchmark)

Materiele controle

Wanneer de zorgverzekeraar Prinsen Psychologie aan een materiele controle wil onderwerpen, dan zijn wij bereid daar aan mee te werken. We volgen in deze situatie het stappenplan materiele controle van de betreffende verzekeraar en wordt het controleplan opgevraagd.

Bij een materiele controle gaan we zorgvuldig te werk, zodat uw gegevens zo vertrouwelijk mogelijk worden behandeld.